Icemedia ไอซ์มีเดียแพร่
ผลิตรายการวิทยุไอซ์เรดิโอ 94.5 Mhz, ผลิตรายการโทรทัศน์,เคเบิลทีวีท้องถิ่น ,ถ่ายทำสารคดีโทรทัศน์ เว็ปไซต์
ถ่ายทำ MV Vdo presentration นำเสนอผลงาน หน่วยงาน และ Wedding Vdo Presentration
ถ่ายวีดีโอวงจรปิด ถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเคเบิลทีวีท้องถิ่น
https://www.facebook.com/phrae.tv
https://www.facebook.com/IceRadio9450
โทร. 054-620751 email:marketing@icemedia.info